همکاری با موسسات

یکشنبه, 15 بهمن 1396

 همکاری با باشگاه نخبگان دانشگاه پیام نور به عنوان پژوهشگر

http://www.pnu.ac.ir

 

 

یکشنبه, 15 بهمن 1396

همکاری با شبکه پژوهشگران ایرانی به عنوان (پژوهشگر) کد پژوهشگری ملی 9833151000034

http://www.irangn.com

 

یکشنبه, 15 بهمن 1396

همکاری با کنگره پیشگامان پیشرفت به عنوان عضو کمیته گفتمان و ارتباطات پیشگامان پیشرفت (عضو افتخاری کنگره)

http://www.kpip.ir

تنظیمات قالب

رنگ

برای هر رنگ،مقادیر پیش فرض پارامترهای زیر خواهد بود
Green_Sea Blue Green Purple

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن
انتخاب منو
فونت گوگل
اندازه فونتselsct
فونت بدنه
جهت