همکاری با موسسات

همکاری با گروه پيشگامان پرديس بين الملل به مدت 36 ماه در استان البرز بعنوان مدير اجرايی 

تنظیمات قالب

رنگ

برای هر رنگ،مقادیر پیش فرض پارامترهای زیر خواهد بود
Green_Sea Blue Green Purple

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن
انتخاب منو
فونت گوگل
اندازه فونتselsct
فونت بدنه
جهت