همکاری با موسسات

همکاری با کنگره پیشگامان پیشرفت به عنوان عضو کمیته گفتمان و ارتباطات پیشگامان پیشرفت (عضو افتخاری کنگره)

http://www.kpip.ir

تنظیمات قالب

رنگ

برای هر رنگ،مقادیر پیش فرض پارامترهای زیر خواهد بود
Green_Sea Blue Green Purple

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن
انتخاب منو
فونت گوگل
اندازه فونتselsct
فونت بدنه
جهت